Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Анета Маринова Тихова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/03/2021