Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – преп. д-р Веселина Радева Иванова

  Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични  аспекти)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 24/09/2020