Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Антон Янков Антонов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика)

  Кандидат: гл. ас. д-р Антон Янков Антонов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 25/07/2016