Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Ася Лазарова Атанасова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия)

  Кандидат: гл. ас. д-р Ася Лазарова Атанасова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 25/08/2017