Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Александър Ставрев Дойчинов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

  Кандидат: гл. ас. д-р Александър Ставрев Дойчинов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 03/05/2016