Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика и астрономия):

  Кандидат: гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 02/11/2016