Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цанимир Любомиров Байчев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (музикални технологии, синтезатор)

  Кандидат: гл. ас. д-р Цанимир Любомиров Байчев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/06/2018