Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

  Кандидат: гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков

  Рецензии: 

  Становища:

  Публикувано на 05/04/2018