Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Доника Величкова Диманова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност)

  Кандидат: гл. ас. д-р Доника Величкова Диманова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/07/2016