Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – Димитър Игнатов Петров

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи)

  Кандидат: Димитър Игнатов Петров

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 19/08/2014