Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – ас. д-р Диляна Стефанова Иванова – Станчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия)

  Кандидат: ас. д-р Диляна Стефанова Иванова – Станчева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 13/11/2017