Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)

  Кандидатгл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 10/11/2016