Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Христо Иванов Параскевов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  Кандидат: гл.ас. д-р Христо Иванов Параскевов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 20/01/2017