Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език)

  Кандидат: гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 30/03/2018