Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Иванка Георгиева Камбурова-Миланова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Mетодика на обучението по немски език))

  Кандидат: гл. ас. д-р Иванка Георгиева Камбурова-Миланова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/12/2013