Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Ивайло Кънчев Иванов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия)

  Кандидатгл. ас. д-р Ивайло Кънчев Иванов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 10/10/2013