Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” – гл. ас. д-р Константин Трендафилов Константинов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Средновековна българска археология)

  Кандидат: гл. ас. д-р Константин Трендафилов Константинов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 11/08/2015