Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Калина Димитрова Йочева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература)

  Кандидатгл. ас. д-р Калина Димитрова Йочева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 30/08/2016