Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент –  гл.ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по информатика и информационни технологии)

  Кандидат: гл.ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов

  Рецензии:

   

  Становища:

  Публикувано на 18/08/2017