Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Красимир Митков Кордов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  Кандидат: гл.ас. д-р Красимир Митков Кордов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 23/02/2017