Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл.ас. д-р Лиляна Методиева Каракашева – Йончева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика)

  Кандидат: гл.ас. д-р Лиляна Методиева Каракашева – Йончева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/08/2015