Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Ирански езици; семитско-хамитски езици; тюркски, монголски езици; угро-фински езици – Историческа лингвистика на турския език)

  Кандидат: гл. ас. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/09/2014