Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Милен Бойчев Иванов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Морфология-хистология и репродуктивна биология)

  Кандидат: гл. ас. д-р Милен Бойчев Иванов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 07/10/2013