Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Селекция и семепроизводство на културни растения)

  Кандидат: гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/04/2017