Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Марина Николаевна Московкина

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия)

  Кандидат: гл. ас. д-р Марина Николаевна Московкина

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 05/04/2013