Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Милена Петрова Стоянова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туризъм и регионално развитие)

  Кандидат: гл. ас. д-р Милена Петрова Стоянова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 18/01/2018