Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – Павлина Калчева Йорданова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

  Кандидат: Павлина Калчева Йорданова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/11/2013