Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл.ас. д-р Пенка Цанева Момчилова – Стойчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 6.Аграрни науки и растителна защита, професионално направление 6.2 Растителна защита (Фитопатология)

  Кандидат:  гл.ас. д-р Пенка Цанева Момчилова – Стойчева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/09/2016