Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Росица Петрова Михайлова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа)

  Кандидат: гл. ас. д-р Росица Петрова Михайлова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/04/2017