Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Радка Томова Георгиева- Николова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия)

  Кандидат: д-р Радка Томова Георгиева- Николова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/09/2015