Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Сунай Ибрямов Ибрямов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

  Кандидат:  Сунай Ибрямов Ибрямов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 10/02/2017