Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” – Силвия Димитрова Салтирова – Радкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” на ½ щат по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Административно право и социално законодателство и социална защита)

  Кандидат: Силвия Димитрова Салтирова – Радкова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/09/2017