Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Славена Господинова Стоянова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност)

  Кандидат: гл.ас. д-р Славена Господинова Стоянова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 16/08/2016