Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас.  д-р Снежана Лазарова Борисова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 1. Педагогически  науки, професионално направление 1. 2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Начална училищна педагогика)

  Кандидат: гл. ас.  д-р Снежана Лазарова Борисова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/04/2017