Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р  Снежанка Добрева Георгиева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература)

  Кандидат: гл. ас. д-р  Снежанка Добрева Георгиева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 06/06/2018