Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” – гл. ас. д-р Снежана Иванова Великова

  Конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика)

  Кандидат: гл. ас. д-р Снежана Иванова Великова

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 25/03/2016