Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология-Литургика)

  Кандидат: гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 09/08/2013