Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Теология-Литургика)

  Кандидат: гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов

  Рецензенти:

  Становища:

  Публикувано на 09/08/2013