Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Светозар Йорданов Чилингиров

  Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изобразително изкуство)

  Кандидат: гл. ас. д-р Светозар Йорданов Чилингиров

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 22/06/2017