Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” – гл. ас. д-р Тодорка Малчева Иванова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство-музикален фолклор)

  Кандидат: гл. ас. д-р Тодорка Малчева Иванова

  Рецензии:

  проф. д-р Мария Атанасова Самоковлиева

  доц. д-р Костадин Михайлов Бураджиев

  Становища:

  проф. д.изк Мирослав Кирилов Недялков

  проф. д-р Тодор Александров Киров

  проф. Милчо Василев Василев

  проф. Петър Стефанов Льондев

  доц. д-р Христо Димитров Тонев

  Публикувано на 16/02/2014