Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Теодора Николаева Симеонова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

  Кандидат: Теодора Николаева Симеонова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 21/11/2016