Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Теодор Божидаров Стойчев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Библеистика – Нов Завет)

  Кандидат:гл. ас. д-р Теодор Божидаров Стойчев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 27/08/2018