Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р  Васил  Иванов Василев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  (Теория на възпитанието  и дидактика – професионално образование и обучение)

  Кандидат: гл. ас. д-р  Васил  Иванов Василев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 09/11/2017