Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Жени Димитрова Стоянова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника):

  Кандидатгл. ас. д-р Жени Димитрова Стоянова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 13/09/2016