Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия с инструментални методи)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 28/01/2021