Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – Стефан Маринов Минков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история-Нова обща история)

  КандидатСтефан Маринов Минков

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/02/2014