Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Данаил Енчев Желязков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Социализация на учениците от 5–12 клас чрез български музикален фолклор при обучението по гайда”  ще се проведе на 10 септември 2021 г. от 10:00 ч. в зала № 209, Корпус 2 на ШУ, както и в електронна среда чрез Google meet. Линк: meet.google.com/khv-hgje-uvo

  Публикувано на 26/08/2021