Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивелина Дянкова Михова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Специфика на миграционните процеси в България” ще се проведе на 15.06.2021 г. от 10 часа в зала 211, Корпус 2 на ШУ или в електронна среда (в зависимост от епидемиологичната обстановка).

  Публикувано на 31/05/2021