Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милчо Събев Узунов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки.

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Програма на обучение по тенис на маса за студенти от ТУ – София в часовете по физическо възпитание“ ще се проведе на 18.06.2021г. от 13,30 ч. онлайн чрез платформата на Google Meet. Линк: meet.google.com/rtt-aqdf-fhn

  Публикувано на 03/06/2021