Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Доктор – Пламен Борисов Дянков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  КандидатПламен Борисов Дянков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оптимизация на мултимодални транспортни системи” ще се проведе на 19.04.2016 г. от 10,00 ч. в  зала С 2, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 18/03/2016