Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Доктор – Радостина Владкова Игликова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (Съвременен aнглийски език)

  Кандидат: Радостина Владкова Игликова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ways of Achieving Efficiency in Women`s E-magazine Discourse (English-Bulgarian study)“ ще се проведе на 09.05.2016 г. от 14.00 ч. в 309 зала на Корпус 1.

  Публикувано на 08/04/2016